Senaste inläggen

Av juan fonseca - 5 december 2010 22:37

Avgående partiordförande Mona Sahlin har igår talat om att partiet behöver en ny politik, att partiet har tappat kontakt med verkligheten, att partiet och väljarna går i otakt, att partiets nuvarande politik är ingen bra politik och att partiet behöver nya ledare. Välkommen in i gänget Mona! Vi är många som har talat om detta under många år. Ingen har lyssnat, inte Du heller Mona. Ta ett ex. Integrationspolitiken: Många av oss har under decennier sagt att partiets integrationspolitik är en katastrof. Partiledningen har tagit illa vid kritiken. Sådana personer som jag som sade självklarheter i ämnen, fröst ut och kastades ut i kylan. I dag är allting så uppenbart för våra ledare. I dag när partiet är sårade och tappar tusentals väljare inser man att man måste göra något.


Jag tror inte att nuvarande ledning för partiet är medveten om hur djup krisen för partiet är. Det är bara läsa vad krisskomissionen dragit för slutsats av de senaste valförluster: man lägger skulden för krisen i enskilda sakfrågor så som fastighetsskatt, samarbete med Vänster osv. Detta visar på att man inte inser att krisen är djupare än enskilda sakfrågor. Krisen beror hela politiken och partiets strukturer. Krisen beror också ledningen. En ledning som under åratal har vägrat att se en ny Sverige växa fram. En ledning som har drömt sig tillbaka till 50-talet.

Därför måste hela politiken diskuteras och en ny politik tas fram. En ny ledning som företräder det nya mångfasseterar Sverige måste tas fram. Det hjälper inte med plåster på såren. Denna gång måste patienten botas helt.

ANNONS
Av juan fonseca - 26 november 2010 09:20

Nya opinionsmätningar har kommit. Enligt dessa fortsätter partiet på väg när. Detta är i och för sig inte konstig. "Lite turbulens" har vi haft på senare tid. Vi ägnar oss för närvarande åt intern självransakan och vi sysn lite utåt. Väljarna vet ännu inte var vi är på väg ännu mindre vem eller vilka skal styra båten. Det är klar att detta påverkar opinionen. Hoppas att det vänder när det hela är klar.


Det som skapar lite funderingar just nu är att det råder tyst om hur det går med arbete att ta fram en ny ledning för partiet. Jag kan tänka mig att makteliten inom partiet håller på att förhandla om framtida poster. Vi medlemmar kommer med allt sannolikhet att ställas inför ett faktum. Om det blir så då är det illa. Vi har chans att ändra gamla strukturer inom partiet. Som medlemmar måste vi försöka påverka så att vi får också inflytande över processen. Jag tror att krav på öppenhet och medlemsomröstning känns aktuell. Partiet vinner inte på att allting skall göras som vanlig och enligt gamla modeller. Partiet vinner på att modernisera sig.

ANNONS
Av juan fonseca - 21 november 2010 14:31

Debatten om hur en förnyat socialdemokrati skall formas är i full gång. Det som för en del är kaotisk, problematisk och askapar oro, är för mig förnuftig, hälsosamt och spännande. Det är inte så ofta vi som är vanliga medlemmar i partiet har möjlighet att på riktig ta oss rätten att tycka till, lägga fram synpunkter och försöka påverka partiets framtid. Det är nu och under de kommande månaderna som partiets framtid skall avgöras. Det är nu vi måste passa på och säga vår mening.


Inom några månader kommer partiet att utse nya ledare. En ny partiordförande, en ny styrelse och och en ny VU skall väljas. En ny ledarskap skall skapas och förhoppningsvis en modern socialdemokratisk politik skall initieras.


För min del anser jag att en ny ledare för partiet är skyldigt att redovisa vilken politik han eller hon vill driva i framtiden. Han eller hon måste också redovisa sina tankar om hur partiets strukturer skall förändras. Här följer några förslag:


1. En ny ledare för partiet måste innan han/hon blir vald redovisa vad han/hon tänker och tycker. Jag anser att en ny ledare måste välja skapa en vision om vad och hur socialdemokratin vill forma det nya mångfasseterade Sverige. På visionen skall ledaren kunna presentera konkreta förslag på några områden som socialdemokratin vill göra någonting åt. Dessa områden för mig är:


a) En ny socialdemokratisk ekonomisk politik där bl.a skatteinkomster och utgifter måste redovisas. Jag för min del anser att skattepolitiken måste anpassas till en ny tid. Vi kan inte forsätta att föreslå höjda skatter för varje åtgärd vi vill genomföra och som lösning för all samhällsproblem. Vi måste hitta alternativa skatteintäkter utan att man kväver människor. Vi måste kunna resonera om ett tak för beskattning av löntagare. Ett tak som innebär lägre skatt. Vi måste kunna resonera om hur stor respektiv lite den statliga inkomskatt skall vara. Vi måste också kunna resonera om sänkta skatter för löntagargrupper som tjänar minst. Vi måste kunna resonera om sänkta skatter till bl.a småföretagare. Vi måste kunne resonera om diferencierat moms inom olika branscher.


b) En ny Välfärdspolitik som innebär att man inte lämnar åt sidan de mest utsatta i samhället måste presenteras. Välfärden för en som bor i ett segregerad förort med sociala problem är inte samma välfärd som för en som bor i en välmående område. Den förtes välfärd är in princip reducerad till en del samhällsbidrag och sedan är det stopp. Den andras välfärd är mycket större och är expansiv.


c) En nya arbetsmarknadspolitik där arbete sätts i centrum måste skapas. Vi skall förknippas med de som gör allt möjligt för att få folk i arbete. Allas samhällsmedborgare skall ha rätt och skyldighet till arbete.


d) En ny mångfaldspolitik måste skapas. Vi måste se det nya mångfasseterade Sverige som en enorm möjlighet men också som en del av sociala spänningar och problem. Vi måste definiera vad en mångetnisk och mångkulturell Sverige innebär och hur denna samhälle skall i verkligheten fungera. Vi måste kunna försvara alla människors lika värde men också slå vakt om svenska principer som inte är kompromisvara så som t.ex jämställdighet mellan kvinnor och män som innebär ingen kvinnoförtryck, allas rätt och skyldighet till utbildning och arbete som innebär att kvinnor och män har lika rätt att utbilda sig och arbeta, allas rätt och skyldighet att tala och skriva bra svenska, rätt till sexualundervisning i skolan, rätt för flickor och pojkar att delta i gymnastik och simning i skolan, rätt till religionsundervisning som innebär inhämtande av kunskaper om alla religioner, rätt att fira svenska traditioner så som skolavslutning i kyrkan utan att behöva be om förlåtelse för det.


En ny antidiskriminerinsgpolitik som innebär hårdare straff för arbetsgivare som diskriminerar icke etniska svenskar och som innebär att man börjar att demontera den enorma anti-diskrimineringsindustri som finns och som är ett hinder för integrations av nya medborgare i samhället.


En verklig reformering av SFI som innebär att man verkligen lär sig svenska och inte att människor tvingats att övervintra under många år utan att lära sig bra svenska än mindre få ett arbete. Språkbaserad svensk undervisning borde prövas. Dvs att man undervisar varje språkgrupp för sig och inte blandar många språk i en klass. Modermålgrammatik skall undervisas för att sedan kunna förstå svensk gramatik. Målet för SFI skall vara att en person som går på SFI och är utbildat  skall efter max två år ha ett arbete.


En ny anti-segregerings bostadspolitik skall skapas.


f) En ny miljöpolitik måste skapas. En ny miljöpolitik borde innebära att man tar till sig många av MP:s förslag på områden och att man kan visa på att det går att kombinera tillväxt med en bra och hållbart utveckling.


g) En ny skolpolitik måste skapas som innebär att man är beredd att erkänna att en del reformer som borgerligheten har gjort är korrekta.


h) En ny socialpolitik måste presenteras. I detta skall bl.a slåss fast att det är behandlande läkare och läkarspecialister som skall bedöma människors arbetsförmånga och inte försäkringskassan.

Av juan fonseca - 17 november 2010 19:24

Nya verkligheter, viljan till förändring och förnyelse hos människor har långsamt trängt sig igenom på samhällets alla områden. Gamla institutioner och begrepp har utarmas och utmanas. teknologiska framsteg, människors nyfikenhet och sökande efter nya kunskaper, innebär ökad rörlighet för männiksor, kapital och omvärldsinformation. Ekonomiska framsteg har inneburit ökad frihet för många människor. Politiska framsteg i vårt land har inneburit ökad jämlikhet i smahället. Socialdemokratin har varit den kraft i samhället som har omvandlad Sverige från en av världens fattigaste land till en av världens rikaste och jämställd land. Detta har kunna göras genom att partiet har för medborgarna visat en vision, en dröm om vilken samhälle man ville bygga upp.


Det framtida samhälle bör grundas på medborgarnas självständiga val av livsformer och måste sträva efter ett frihetligt jämliktsideal som innebär respekt för olikheter, jämlikhet, tolerans, inflyttande åt och för alla, respekt för individens önskemål och behov samt arbete åt alla.


I det svenska samhälle som skapades av socialdemokratin har fram till idag olikheten, och behovet att förhålla sig till olikheten, blivit allt tydligare. Fram till idag har jämlikhet sammakopplas med ökad likhet. Ingen får höja sig över någon annan, ingen får behadlas annnorlunda. Olik har varit någonting negativ för socialdemokratin. Den som är olik har betraktas som någon som har viljan att lämna gemenskapen, inte har viljan att vara med, en som har viljan att segregera sig. Folkhemsidén tolkas fortfarande som en likriktning, där enhetlighet och likhet är det som skall stå för en och samma möjlighet.


I stället för att försöka förstå utveckligen och ta till sig olikheter har partiet försökt att hindra, stoppa utveckligen. Man har tolkat olikhet och viljan till förändring som någonting som är negativ för folkhemmet. Därför har bl.a moderaternas budskap om ökad frihet och respekt för olikhet trängt igenom i människors medvetande. Långsamt men säkert har moderaterna vunnit fler och fler anhängare till sitt budskap. Utveckligen har gått förbi partiet och partiet har under många år varit på defensiv, utan lösningar och utan visioner.


En, om inte det viktigaste uppdrag, för en ny ledning inom partiet är att formulera en vision om hur det nya Sverige skall byggas upp, hur man skall bygga vidare det jämställda Sverige med ett Sverige där olikhet respekteras och mångfald inkluderas i samhället samtliga strukturer.Av juan fonseca - 16 november 2010 15:56

Mona Sahlins avgång har skakat hela den socialdemokratiska partiet och landet. Det finns inte en enda människa som inte har tagit del av nyheten om hennes avgång. Detta är bra för socialdemokratin. Det visar att socialdemokratin intresserar alla medborgare. Alla känner sig kallat att föreslå ersättare till henne. Många nanm figurerar i media. Ärlig talat, av alla namn som figurerar i media, är det ingen som tilltalar mycket. Av alla dessa namn är det ingen som man kan säga: den person är karismatisk, har bra visioner, vill förnya partiet från grunden, vill verkligen förnya politiken och kan ge Fredrik Reinfeldt en match.

Kan det bli så till slut att partiet ropar efter Mona på grund av att man inte hittar någon annan? Om det blir så skulle detta visa på hur egentligen partiet mår: dålig!

Av juan fonseca - 16 november 2010 09:33

Jag har idag läst att några personer föreslår att val av partiordförande måste ske öppet och att medlemmarna måste vara med och rösta. Det är bra. Jag har framfört denna krav den 14 november. Samma sak gäller kravet om att man kan utse två språkrör. Det är bra att flera personer lyfter fram liknande krav.

Det skall råda öppenhet och intern demokrati inom partiet framöver.

Av juan fonseca - 15 november 2010 21:53

Idémässig stagnation


Ett samhälle och ett politisk parti, där alla tänker likadant, tänker
linjärt och ser likadana ut, tenderar att stagnera. I ett sådant
klimat kläcks inte de spännande innovativa tankarna som leder till
framgång. Det är det som har hänt socialdemokratin. Partiet har
stagnerat i tiden. Partiet har befolkas av människor som tänker och
tycker likadant.


Ett framgångsrikt politisk parti, är den som utsätts för olika
intryck, diskussioner, samhälls kritik och ständigt ifrågasättande av
rådande tillstånd. En politisk kraft som socialdemokratin kan aldrig
vara nöjd, kan aldrig slå sig till ro och sluta leverera kritik mot
orättvisor och leverera visioner. I ett sådant klimat kan man finna de
stora innovationer och innovatörerna. Olikheten är en förutsättning
för ett positivt innovationsklimat. Om socialdemokratin bejakar och
tillvaratar sina olikheter kommer vi att se mer av innovationer, såväl
politiska som sociala, kulturella och ekonomiska.

Av juan fonseca - 15 november 2010 13:05

Det som idag händer inom socialdemokratin är en börjar till någonting nytt och spännade. Det stora maktpartiet tvingats att utöva självkritik, att vända blickarna inom, att inse att väljaran inte alltid är trogna, att inse att man inte kan vinna val längre på gamla meriter.


Partiet har en hel del problem att ta itu med. Bland dessa problem finns att man längtar sig tillbaka till 50-talet, att man inte förstår det nya Sverige som har växt fram, att man har svår att ta till sig nya grupper i samhället, att man har slutat att formulera visioner, att man har slutat att kritisera orättvisor, att man blandar ihop staten med partiet, att man har slutat att kritisera institutions och myndighets Sverige övergrepp på den enskilde, att man har blivit ett parti som i huvudsak består av helstidspolitiker, människor med förtroende uppdrag och anställda ombudsmän och kvinnor, att man har blivit arrogant och intolerant, att man har diskriminerande strukturer inom sig, att man bedriver vänskapskorruption osv.


Alla dessa nämnda problem måste en ny partiledning ta itu med. Inte lätt men inte omöjligt. De som hänger sig fats sina uppdrag måste inse att för deras och partiets bästa måste det till en förnyelse. Deras uppdrag hänger ihop med partiets existens. Om partiet krymper finns det mindre uppdrag att fördela. Växer man då finns det flera uppdrag att fördela, så enkelt är det.


Jag är optimist. Det finns många duktiga socialdemokrater som kommer att träda fram. Argument att det inte finns nya kompetenta människor som kan ta över är ett sätt för de som idag vet ansvarar för partiets nedgång att hindra utveckligen. Dessa vill självklar inte förlora sin makt och uppdrag.


I dag mer än någonsin är det viktig att kräva att vi som är vanliga medlemmar vill vara med och påverka det nya partiet som kommer fram ur krisen. Därför bör krav på att medlemmarna skall i en omröstning vara med och rösta fram en ny partiordförande och styrelse ställas. Inga stängda dörran som i Vatikanen. Skall man förnya sig då måste man börja med att ta till sig medlemmarnas synpunkter.


Det nya partiets måste ge uttrymme för inflyttande för det mörkhyade Sverige. Det måste vara slut med synen att vi som är partimedlemmar med invandrarbakgrund är fortfarande exotiska inslag som skall visas i exotiska sammanhang men inte utöva inflyttande. Det nya partiet måste göra upp med existerande diskriminerande strukturer som utesluter oss som är lite annorlunda från inflyttande.


Det nya partiet får inte längre ge inflyttande och viktiga uppdrag till bara de som har fostras i SSU och andra delar av arbetarrörelsen. Vill man vitalisera partiet och vinna val måste man öppna sig för det Sverige som befinner sig i utanförskap och diskrimineras.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se